ἀρκύ-στατος 2 in 3 (ἄρκυς, ἵστημι) poet. ki omreži; τὸ ἀρκύστατον nastava, mreža, zanka.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek