ἀρόω [Et. lat. aro, slov. orati, ralo, rataj; got. arjan. – Obl. aor. ἤροσα, pass. ἠρόθην, pf. pass. ἀρήρομαι; ep. 3 pl. praes. ἀρόωσι] orjem, sejem, oplodim, zaplodim, rodim; pass. rodim se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek