ἀρχαῖος 3 (ἀρχή) 1. prvoten, začeten, zastarel, starokopiten, star(odaven), prastar, starinski, častitljiv. 2. nekdanji, prejšnji; Kῦρος starejši, νόμος, πίστις spoštovan, davno preizkušen, pristen, istinit; τὸ ἀρχαῖον glavnica, umotvor starodavnosti. – adv. τὸ ἀρχαῖον, ion. τὠρχαῖον od nekdaj, izdavna, iz početka, prvotno. – ἀρχαίως starinsko, po stari šegi.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek