ἀρχέ-κακος 2 ep. ki povzroči nesrečo, nesrečo prinašajoč, početnik zla, zlotvor.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek