ἀσελγαίνω (ἀ-σελγής) sem razbrzdan, razuzdan, samopašen, nasladen, drzno se obnašam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek