Ἄσιος λειμών, ῶνος, ὁ Azijska livada v Lidiji, južno od Tmola.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek