ἀστήρ, έρος, ὁ [astrum, stella, Stern –. – dat. pl. ἀστράσι] zvezda, meteor, zvezdni utrinek.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek