ἄ-σωτος 2 (σῴζω) 1. brez rešitve, izgubljen. 2. pokvarjen (moralno), razuzdan, poguben. – adv. NT ἀσώτως samopašno, razkošno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek