ἀ-τέκμαρτος 2 (τεκμαίρομαι) temen, nejasen, negotov, nepreračunljiv. – adv. ἀτεκμάρτως ἔχει ne da se natančno določiti, negotovo je.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek