ἄ-τμητος 2 (τέμνω) 1. neodrezan, neopustošen γῆ. 2. nerazdelen, nedeljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek