Ἀτρεΐδης, ου, Ἀτρείων, ωνος, ὁ Atrejev sin Agamemnon ali Menelaj.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek