αὐλητήρ, ῆρος, ὁ poet. αὐλητής, οῦ, ὁ (αὐλέω) svirač, piskač NT.



Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek