ἀφιλία, ἡ (ἄ-φιλος) kjer ni prijateljev, pomanjkanje prijateljev, osamelost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek