ἀφ-υστερέω 1. intr. pridem prepozno, zakasnim se, zapoznim se. 2. trans. pritrgujem, kratim, pridržujem NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek