Ἀχελώιος (Ἀχελῷος), ὁ 1. reka v srednji Greciji. 2. potok v Smirni. 3. meton. za vodo Evr. Bacch. 625.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek