βάξις, εως, ἡ (βάζω) poet. govor, beseda, govorica, glas, vest, izrek (proročišča).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek