βαπτίζω (βάπτω) 1. potapljam, pomakam, po-, oblivam, NT krščujem, βεβαπτισμένος pijan, NT krščen; med. kopljem se, dam se krstiti NT. 2. zajemam, črpam ἔκ τινος.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek