βιοτή, βίοτος, ὁ (βιόω) ep. poet. 1. življenje, način življenja. 2. živež, imetek, premoženje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek