βοιωτ-άρχης, βοιώτ-αρχος, voditelj bojotiške zveze, bojotarh (najvišja oblast v Tebah).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek