βού-βοτος 2 (βόσκω) ep. kjer se živina pase, popasen; subst. pašnik, paša.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek