βουλεία, ἡ (βουλεύω) dostojanstvo svetovavca, svetnika, odborništvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek