βώμιος 3 in 2 ki spada k žrtveniku, ki je (se nahaja) na žrtveniku, ἀκτά stopnica do žrtvenika.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek