γαλόως, ἡ, gen. όω, at. γάλως [Et. iz g'elōu-, slov. zalva, moževa sestra, lat. glōs, glōris (isto) – nom. pl. γαλόῳ] ep. moževa sestra, svakinja, zalva.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek