Γανδάριοι, οἱ (Γανδαρῖται) azijski narod v Margijani.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek