γένῡς, υος, ἡ [Et. lat. gena, lice; nem. Kinn; got. kinnus, lice; gršk. še γνά-θος, γένειον – dat. pl. ep. γένυσσι, acc. γένυας, γένῡς] ep. poet. 1. čeljust, lice, brada. 2. ostrina sekire, sekira.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek