γονή, ἡ (γίγνομαι) 1. rojenje, rojstvo, rod, pleme, pokolenje, γονῇ πεφυκὼς γεραιτέρᾳ starejši; ὁ μηδὲν ὢν γοναῖσιν nizkega rodu. 2. dete, τέκνων δίπτυχος γονή dvojčki; rodbina, potomec, potomci, mladič. 3. seme, sad.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek