δᾳδ-οῦχος, ὁ (δᾴς, ἔχω) svečenik, ki je držal ob elevziških misterijih plamenico, baklonosec.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek