δαπανηρός 3 δάπανος 2 (δαπάνη) 1. potrošen, zapravljiv, razsipen ἐλπίς. 2. drag, predrag, potraten πόλεμος. – adv. -νηρῶς z velikimi stroški.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek