Δάρδᾰνος, sin Zevsa in Elektre, ustanovitelj Dardanije (Δαρδανίη, mesto v Mali Aziji), praded Trojancev; adi. Δαρδάνιος 3. – οἱ Δαρδανίωνες = οἱ Δαρδάνιοι; Δαρδανίδης, Dardanov sin oz. potomec: Prijam ali Ilos.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek